Assurance

 
 

Compliance

Vi tar fram policys, rutiner, regelverk och processer med eller utan myndighetskrav för godkännande av er inom exempelvis SBA, Arbetsmiljö och Interna ISO dokument eller liknande.

Risk management

Vi genomför Risk och Sårbarhetsanalyser, Risk och Konsekvensanalyser, och Kontinuitetsplanering för er specifika verksamhet med både mjuka och hårda värden. Vi föreslår åtgärder som minskar eller eliminerar risken.   

Definition på Risk management

"Verksamhet inom ett företag som syftar till att lokalisera, identifiera och kvantifiera de risker av olika slag som ett företag löper och vidta åtgärder för att i görligaste mån reducera eller eliminera dem - genom försäkring helt eller delvis överföra risken till annan riskbärare" 

Definition på risker

"I allmän betydelse möjlighet att något oönskat ska inträffa"

(Ur Svenska Nationalencyklopedin)

Företag och Organisationer utsätts dagligen för olika typer av risker, vissa är planerade och andra är oönskade. Det gäller att ta rätt risker och minimera möjligheten att utsättas för oönskade risker.

 

Extern Säkerhetschef

Vi stödjer företaget eller organisationen med en Säkerhetschef under en kortare eller längre tid, under en rekryteringsprocess eller som en Interimstjänst. Vi tar hand om intern säkerhet, extern säkerhet, leverantörer och upphandlingar/inköp av säkerhetstjänster och säkerhetsprodukter. 

 

Säkerhetsoperativa tjänster

Vi genomför Utredningar, Bakgrundskontroller vid rekryteringar, Leverantörskontroller och Mystery shopping.

 

Rutiner och Policys

Vi ser över tar tillsammans med er fram Checklistor, Rutiner och Policys för Trygghets och Säkerhetsarbetet inom ert Företag eller Organisation eller ser över befintliga och föreslår eventuella förändringar eller förbättringar både inom mjuka och hårda områden och värden.